ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

By | February 25, 2022

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.