ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ

By | March 1, 2022

ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੈਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐ ਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱ ਦ ੜਾਂ ਗਿਲੇ ਜੰ ਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *